DMO architektonická kancelária

Projektovanie pozemných stavieb:

  • obytné stavby
  • administratívne stavby
  • obchodné stavby
  • sakrálne stavby
  • územné plánovanie 
  • interier, výstavníctvo, design
  • súťaže

Ing. arch. Dušan Mázik
autorizovaný architekt SKA

Mgr. arch. Ondrej Mázik
absolvent VŠVU Bratislava 1999

Náš pôvodný web si môžete pozrieť na dmo.krasnedomy.sk

Čo obsahuje projekt rodinného domu

Realizačný projekt obsahuje stavebnú časť, statiku, požiarnu ochranu bez osadenia na pozemok, zdravotechniku - voda, kanál, plyn, kúrenie a el. inštaláciu.

V cene nie je osadenie rodinného domu na pozemok ani prípojky inžinierskych sieti. Tie môžeme po dohode doplniť, tak ako aj individuálne stavebne úpravy.

V tom prípade potrebujeme digitálne zameranie (polohopis - výškopis) pozemku s komunikáciou, prípojkami všetkých inžinierskych sieti (aj kanalizačné dno a hornú hranu kanalizácie), územné regulatívy - koeficient zastavanosti, uličnú čiaru, celkovú situáciu a iné podmienky miestneho úradu.

K záväznej objednávke je potrebne meno adresáta a adresa, na ktorú má byť zaslaný projekt ak bude posielaný poštou na dobierku.

Poštovné nie je v cene projektu + meno a priezvisko investora + partnerove (pokiaľ je), miesto stavby (adresu), parcelne číslo.

Projekt sa expeduje v 5 paré.

V prípade konkrétnych technických informácií Vám radi pomôžeme na tel. čísle 0905 63 67 64 arch. Mázik