Čo obsahuje projekt rodinného domu

Realizačný projekt obsahuje stavebnú časť, statiku, požiarnu ochranu bez osadenia na pozemok, zdravotechniku - voda, kanál, plyn, kúrenie a el. inštaláciu.

V cene nie je osadenie rod. domu na pozemok ani prípojky inžinierskych sieti. Tie môžeme po dohode doplniť, tak ako aj individuálne stavebne úpravy.

V tom prípade potrebujeme digitálne zameranie (polohopis - výškopis) pozemku s komunikáciou, prípojkami všetkých inžinierskych sieti (aj kanalizačné dno a hornú hranu kanalizácie), územné regulatívy - koeficient zastavanosti, uličnú čiaru, celkovú situáciu a iné podmienky miestneho úradu. -UPI.

K záväznej objednávke je potrebne meno adresáta a adresa, na ktorú má byť zaslaný projekt ak bude posielaný poštou na dobierku.

Poštovné nie je v cene projektu + meno a priezvisko investora + partnerove (pokiaľ je), miesto stavby (adresu), parcelne číslo.

Projekt sa expeduje v 5 paré.